Defenssin arvot


Kestävyys

llmastokriisi on aikamme suurimpia haasteita, joka vaikuttaa meidän jokaisen tulevaisuuteen. Me Defenssillä haluamme olla osaltamme mukana luomassa kestävämpää huomista ottamalla toiminnassamme huomioon vastuullisuuden, kestävän kehityksen ja ympäristöystävällisyyden
periaatteet. Tahdomme rohkaista myös muita ottamaan askelia kohti vastuullisempaa tulevaisuutta
toimimalla edistyksellisesti ja esimerkillisesti toiminnassamme, ja ottamaan ympäristö- ja ilmastokysymykset huomioon päätöksenteossamme.

Empatia

Haluamme Defenssillä korostaa empatian merkitystä yhteistoiminnassa. Empatialla tarkoitetaan
kykyä katsoa asioita myös muiden näkökulmasta. Empatian arvo ohjaa Defenssin toimintaa siten, että
pyrimme huomioimaan mahdollisimman hyvin ihmisten erilaiset asemat ja luomaan mahdollisimman
inklusiivista ja avointa toimintaympäristöä siten, että jokaisella olisi mahdollisimman hyvä olla.
Mahdollisissa konfliktitilanteissa pyrimme ratkaisemaan asiat rauhanomaisesti ja löytämään
yhteisymmärryksen ma keskustelevin menetelmin. Toimintamme ottaa huomioon myös muiden kuin
ihmisten oikeuden turvallisuuteen ja väkivallattomuuteen. Meille on tärkeää, että ihmisten erilaiset
asemat huomioidaan mahdollisimman hyvin ja täten kaikilla olisi mahdollisimman mukava olla
yhteisissä tilanteissa luoden mahdollisimman inklusiivistä ja avointa toimintaympäristöä.

Opiskelijoiden etu

Haluamme, että opiskelijamme valmistuvat tutkinto-ohjelmasta asiantuntijoiksi, joilla on hyvät
edellytykset ja voimavarat työelämään. Siksi haluamme vaalia opiskelijoiden hyvinvointia ja
koulutuksen laatua. Puutumme rohkeasti epäkohtiin taataksemme opiskelijoillemme tasa-arvoisen ja
oikeudenmukaisen kohtelun. Ylläpidämme ja edistämme suhdetoimintaamme opiskelijoiden edun
kannalta oleellisiin sidosryhmiin.

Yhteisöllisyys

Tavoitteenamme on, että jäsenemme voivat tuntea kuuluvansa osaksi psykologian opiskelijoiden
yhteisöä, yliopistoyhteisöön sekä laajemmin alaamme liittyviin sidosryhmiin. Panostamme
opiskelijoiden ryhmäytymiseen. Pyrimme toiminnallamme ylläpitämään yhdessä tekemisen
kulttuuria. Yhteisöllisyyttä vaalimme panostamalla turvallisuuteen, tasa-arvoon sekä kunnioitukseen.
Edistämme yhdenvertaisuutta ja tavoitteenamme on, että kaikilla jäsenillämme on yhtäläiset
mahdollisuudet osallistua toimintaamme. Emme hyväksy syrjintää tai syrjiviä toimintatapoja missään
muodossa.

Avoimuus

Järjestötoiminnassa pyrimme siihen, että toimintamme on aidosti avointa ja helposti lähestyttävää sekä hallituksemme tekemät päätökset perusteltuja. Hallituksen työskentelyn läpinäkyvyydellä takaamme, että jäsenistömme voi aidosti luottaa omaan ainejärjestöönsä. Lisäksi pyrimme siihen, että hallituksen
ja toimihenkilöiden työskentely on saavutettavaa, ja että osallistuminen ainejärjestön toimintaan on
mahdollisimman helppoa ja houkuttelevaa. Haluamme tarjota jäsenistöllemme matalan kynnyksen
osallistumisvaihtoehtoja ja mahdollisuuden lähteä mukaan järjestötoimintaan milloin vain.


Defenssi on SPOLin ja OYYn alaisena ainejärjestönä sitoutunut myös noudattamaan näiden molempien aukikirjoitettuja arvoja.

https://www.oyy.fi/wp-content/uploads/2022/10/strategia-2021-2025.pdf

https://psykologianopiskelijat.net/edut