Defenssi ry.n säännöt

päivitetty 24.8.2023 yhdistyksen kokouksen 7.12.2022 mukaisiksi

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Oulun yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö Defenssi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu. Yhdistys on suomenkielinen.

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää Oulun yliopiston psykologian opiskelijoita, toimia opiskelijoiden etujen ajajana sekä luoda ja ylläpitää suhteita opiskelijoiden ja Oulun yliopiston henkilökunnan välillä.

3§ YHDISTYKSEN TEHTÄVÄT

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. Järjestää tapahtumia kuten kokous-, keskustelu-, koulutus- ja virkistystilaisuuksia.
 2. Tekee yhteistyötä muiden ainejärjestöjen ja ammattialan yhdistysten sekä muiden mahdollisten sidosryhmien kanssa.
 3. Pyrkii edistämään jäsentensä verkostoitumista.
 4. Huolehtii jäsentensä edunvalvonnasta Oulun yliopistossa.
 5. Tiedottaa aktiivisesti jäsenilleen yhdistyksen tapahtumista ja edunvalvonnan asioista.
 6. Pyrkii edistämään jäsentensä sosiaalisen vastuuntunnon kehittymistä.
 7. Toimii muilla vastaavanlaisilla tavoilla jäsentensä edun ja yhteisten pyrkimysten hyväksi.

4§ TOIMINNAN TUKEMINEN

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäseniltään jäsenmaksuja kerran vuodessa. Yhdistyksen jäsenmaksun suuruus päätetään syyskokouksessa. Yhdistys saa vastaanottaa lahjoituksia ja kerätä varoja muun muassa arpajaisilla.

5§ JÄSENET

Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä, kunniajäseniä ja kannatusjäseniä.

6§ VARSINAISET JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä Oulun yliopistossa psykologiaa pääaineena opiskelevat henkilöt. Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet jäsenet.

7§ KUNNIAJÄSENET

Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö yhdistyksen hallituksen esityksestä yhdistyksen hyväksyttyä esitys. Kunniajäsen on jäsenmaksusta vapautettu.

8§ KANNATUSJÄSENET

Kannatusjäseneksi voi liittyä henkilö tai taho, joka on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta. Kannatusjäsenten on suoritettava kannatusjäsenmaksu. Kannatusjäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puheoikeus. Kannatusjäsenten mahdollisuudesta osallistua yhdistyksen tapahtumiin päättää hallitus tapahtumakohtaisesti. Hallitus hyväksyy kannatusjäsenet.

9§ JÄSENEN EROTTAMINEN

Yhdistyksen hallitus voi erottaa varsinaisen jäsenen hänen lopettaessaan opiskelun Oulussa psykologian kandidaatin tai maisterin tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Hallituksen varsinaisena jäsenenä tai yhdistyksen toimihenkilönä toimiva, opiskelunsa lopettanut henkilö voi kuitenkin toimikautensa ajan olla yhdistyksen jäsen. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä myös, mikäli hän on toiminut yhdistyksen tarkoituksen vastaisesti tai käyttäytynyt erittäin paheksuttavasti toista yhdistyksen jäsentä kohtaan. Jäsen voidaan erottaa myös yhdistyslain 14§:n mukaisista syistä. Erottamisesta päättää yhdistyksen kokous asianomaista kuultuaan.

10§ JÄSENEN VELVOLLISUUDET JA OIKEUDET

Jäsenen tulee noudattaa yhdistyksen sääntöjä sekä hallituksen tekemiä päätöksiä. Jäsenen tulee suorittaa jäsenmaksu kunniajäseniä lukuunottamatta. Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä toimittamalla kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa. Jäsenellä on oikeus:

 1. osallistua yhdistyksen kokouksiin ja käyttää puhevaltaa. Varsinaisilla jäsenillä on myös äänivalta
 2. tehdä kirjallisia aloitteita hallitukselle
 3. osallistua tarvittaessa hallituksen kokouksiin käyttäen niissä puhevaltaa
 4. tutustua yhdistyksen ja hallituksen pöytäkirjoihin
 5. osallistua yhdistyksen tapahtumiin kiintiöiden ja vaatimusten rajoissa
 6. hyödyntää yhdistyksen jäsenpalveluita kunnia- ja kannatusjäseniä lukuunottamatta.

Kurinpitotoimena häirintä-, syrjintä- tai kiusaamistilanteissa hallitus voi määrittää väliaikaisen - kuitenkin korkeintaan puolen vuoden mittaisen - porttikiellon yhdistyksen tapahtumiin kyseiselle yhdistyksen jäsenelle kuitenkin niin, että yhdistyksen jäsenellä on ensin mahdollisuus tulla kuulluksi.

11§ HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja, neljästä viiteentoista (4-15) varsinaista jäsentä ja yhdestä viiteen (1-5) varajäsentä sijaantulojärjestyksessä. Hallituksen jäsenet valitaan aina vuodeksi kerrallaan. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

11.1 Hallituksen tehtävät:

 1. Yhdistyksen päätösten toimeenpano
 2. Jäsenistöltä tulleiden aloitteiden käsittely
 3. Yhdistyksen edustaminen
 4. Yhdistyksen taloudenhoito
 5. Yhdistyksen sääntöjen toteutumisen valvominen
 6. Yhdistyksen jäsenten edunvalvonta
 7. Yhdistyksen kokousten valmistelu ja koollekutsuminen
 8. Yhdistyksen jäsenten ja yhteistyötahojen tiedottaminen ja yhteydenpito
 9. Vuosikertomuksen, tilinpäätöksen, toimintasuunnitelman ja talousarvion laatiminen sekä niiden toteutumisen valvominen
 10. Yhdistyksen toiminnan kehittäminen
 11. Seuraavan hallituksen perehdyttäminen
 12. Päätöksenteko muissa yhdistyksen asioissa, joita ei erikseen ole säädetty yhdistyksen kokouksen päätettäviksi
 13. Toimikuntien perustaminen.

11.2 Hallituksen kokoontuminen

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessansa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kokous on laillisesti koolle kutsuttu, kun hallituksen jäsenille on ilmoitettu kokouksesta kolmea (3) vuorokautta ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun hallituksen varsinaisista jäsenistä yli puolet on läsnä mukaanlukien puheenjohtaja/varapuheenjohtaja — kuitenkin niin, että läsnä on vähintään puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja neljä (4) varsinaista jäsentä tai varajäsentä. Mikäli hallituksen varsinainen jäsen ei pääse paikalle, hänen paikkansa ottaa varajäsen. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövaaleissa arpa.

11.3 Hallituksen erottaminen Yhdistyksen kokous voi erottaa hallituksen kesken toimikauden kahden kolmasosan äänten enemmistöllä. Uusi hallitus on valittava 30 päivän kuluessa jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

11.4. Hallituksen jäsenen eroaminen Hallituksen jäsen voi erota halutessaan ilmoittamalla asiasta kirjallisesti hallitukselle. Ensisijaisesti uusi jäsen eronneen tilalle hallitukseen valitaan varajäsenistä sijaantulojärjestyksessä, muutoin yhdistyksen kokouksessa.

12§ TOIMIHENKILÖT

Yhdistyksen toimihenkilön tulee huolehtia tehtäviensä hoidosta ja seuraajansa perehdyttämisestä tehtävään. Hallitus tai yhdistyksen kokous voivat päätöksellään perustaa uuden toimen myös kesken toimikauden. Toimihenkilö valitaan seuraavassa hallituksen tai yhdistyksen kokouksessa ja asian tulee olla kokouksen esityslistalla. Henkilö voi toimia useammassa toimessa yhtäaikaa. Toimihenkilö voi myös toimia samaan aikaan hallituksen jäsenenä tai luottamustehtävissä.

13§ NIMENKIRJOITUSOIKEUS

Yhdistyksen nimen kirjoittaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä, kuitenkin niin, että puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on toinen nimenkirjoittajista.

14§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset ovat syys- ja kevätkokous. Syyskokous on pidettävä lokajoulukuussa ja kevätkokous maalis-huhtikuussa. Muut kokoukset pidetään hallituksen katsoessa ne tarpeellisiksi tai jos vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä sitä vaatii. Kokouksen koolle kutsujana toimii hallitus. Yhdistyksen kokouksen koolle kutsumisesta on ilmoitettava vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokouksen suunniteltua ajankohtaa. Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jäsenistölle sähköpostitse jäsenten ilmoittamiin osoitteisiin. Yhdistyksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

15§ TILIKAUSI

Tilikausi on kalenterivuosi.

16§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN ASIAT

Kevätkokouksessa on käsiteltävä vähintään seuraavat asiat: 

 • Edellisen vuoden toimintakertomus  
 • Tilit ja tilinpäätöksen vahvistaminen edelliseltä toimikaudelta 
 • Vastuuvapauden myöntäminen päättyneen vuoden vastuullisille toimijoille

 Syyskokouksessa on käsiteltävä vähintään seuraavat asiat: 

 • Hallituksen puheenjohtajan valinta

 • Hallituksen jäsenten (4-15) ja varajäsenten (1-5) valinta seuraavalle toimikaudelle

 • Kahden (2) toiminnantarkastajan valitseminen

 • Yhdistyksen toimihenkilöiden valinta

 • Tulevan vuoden jäsenmaksujen suuruudesta päättäminen

 • Hallituksen laatiman toimintasuunnitelman ja talousarvion käsittely ja hyväksyminen 

 • Varsinaisten jäsenten toimittamien aloitteiden käsittely, kun se on toimitettu vähintään viisi (5) vuorokautta ennen kokouksen ajankohtaa.

  17§ PÄÄTÖKSET

  Yhdistyksen kokouksissa päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä. Tasatilanteessa puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa. Tehty ehdotus raukeaa, jos kukaan ei ole sitä kannattanut.

  18§ YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

  Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa. Jälkimmäinen kokous voidaan järjestää aikaisintaan 14 päivän kuluttua ensimmäisen kokouksen päättymisestä. Päätös on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä. Kokouskutsun asialistassa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

  19§ YHDISTYKSEN PURKAMINEN

  Yhdistyksen purkautuessa sen asiakirjat siirtyvät Oulun yliopiston ylioppilaskunnan käyttöön ja varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.